DATALAGER


De flesta företag och organisationer har infört många olika operativa system i sin verksamhet. Den samlade informationen om verksamheten ligger ofta spridd i olika databaser och ett behov att sammanföra denna till ett gemensamt datalager växer inte oväntat fram.

För att införande av ett datalager ska bli lyckosamt krävs dock en vision om vad det skall innehålla och vem det ska stödja samt en stark förankring hos företagsledningen.
Ett datalagerprojekt skiljer sig ofta från ett vanligt införandeprojekt, då det nästan alltid vänder sig till ledningen som normalt inte kan avsätta så mycket tid för precisering av sina krav och önskemål.

Cibol kan medverka i och genomföra ett datalagerprojekt så att en vision preciseras och dokumenteras och som kan ligga tillgrund för en logisk design av datalagrets databas.
Utöver detta behöver ytterligare ett antal viktiga aktiviteter genomföras för att,

  • fastställa förutsättningar för extrahering av data från källsystem
  • fastställa regler för transformering av extraherade data
  • fastställa rutiner för laddning och uppdatering av datalagret
  • kvalitetssäkra innehållet i datalagret
  • utvärdera och införa ett användarvänligt användarverktyg för presentation av information från datalagret
  • fastställa behörighetsregler för olika användarkategorier
  • utbilda datalagrets olika användarkategorier

Eftersom företagsledningen har små möjligheter att delta i ett datalagerprojekt är det mycket viktigt att kunden kan ställa upp med annan personal som är väl insatt i kundens verksamhet och framtida inriktning.

Vill du veta mer? Kontakta Lars-Göran Gellbäck.

Skriv ut